Афанас Сингхийн конус нь маш конус хэлбэртэй байдаг